Kundalini-Energy-female-meditate4free-co-uk

Shri Mataji explains
the Kundalini feminine energy.

Muladhara-Chakra

Shri Mataji explains
the Mooladhara Chakra.

swadhistana-chakra

Shri Matai explains
the Swadisthana Chakra

Nahbi-Chakra

Shri Mataji explains
the Nabhi Chakra.

Shri Mataji explains
the Guru Principle
on Nabhi Chakra.

Shri Mataji explains
the void,
the ocean of illusion
part of the Nabhi Chakra.

Shri Mataji explains
the Guru Principle
on Nabhi Chakra.

Heart-Chakra

Shri Matai explains
aspects of the Heart Chakra.

meditate4free-vishudhi Chakra

Shri Mataji explains
the Vishuddhi Chakra.

meditate4free-Agnya chakra picture

Shri Mataji explains the
Agnya Chakra.

chakra-sahasrara

Shri Mataji explains
the Sahastrara Chakra.